Robust samarbete

I arbetslivet måste människor kunna samarbeta.  Att irritationer och meningsmotsättningar uppstår är oundvikligt men kan också föra verksamheten framåt. Vi är olika som personer, tillför skilda  kunskaper och idéer och kan ha varierande behov och önskemål.

I ett robust samarbete finns metoder för en tidig och konstruktiv konflikthantering. Det är tydliggjort för var och en vad arbetet går ut på, vem som ska göra vad och vem som får bestämma om vad. Bra mötesformer underlättar vårt samarbete och våra chefer har mod att avgöra frågor där vi som medarbetare inte kommer överens. Arbetsledningen kan också på ett konstruktivt sätt ta itu med beteenden i gruppen som blir störande för samarbetet.

Strategierna för robust samarbete byggs upp långsiktigt och gärna i “fredstid”. Då fungerar de även i tider av motgång när risken för uppslitande konflikter ökar.