Bra att veta

En ny föreskrift från Arbetsmiljöverket, AFS 2015:4, om Organisatorisk och Social arbetsmiljö, gäller från den 31 mars 2016.

30-40% är ett genomsnittligt produktionsbortfall för en person som upplever arbetsmiljöproblem på jobbet, enligt forskaren Malin Lohela Karlsson på Karolinska Institutet. Ännu mer negativ effekt har en kombination av arbetsmiljö- och hälsoproblem. Men produktionsbortfallet minskar om man som anställd upplever att ledarskapet är rättvist, att olika arbetsroller är tydligt definierade och att det råder jämlikhet på jobbet.

Ett arbetshälsoekonomiskt analysverktyg har tagits fram av forskare på Karolinska Institutet. Man följer ett formulär som steg för steg leder fram till ett beslutsunderlag. Formuläret ger hjälp att uppskatta vad bristerna i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kostar i sjukfrånvaro och produktionsbortfall och vad som krävs för att arbetsgivarens åtgärder ska löna sig ekonomiskt.

Försäkringskassans info till arbetsgivare. Här går det bland annat att räkna ut arbetsgivarens kostnader för sjukfrånvaro och se vilka bidrag som går att söka för förebyggande insatser.

Redskap för att förstå och hantera egna och andras konflikter finns på Arbetsplatskonflikt, Göteborgs universitet. Docent Thomas Jordan har gjort en studie av hur anmälningar om kränkande särbehandling hanteras och utreds i arbetslivet. Att arbetsgivaren måste ha rutiner för detta framgår av föreskriften om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö, (AFS 2015:4), men hur gör man?

SBU-rapport om vilket forskningsstöd som finns för att hävda samband mellan psykosocial arbetsmiljö och depression eller utmattningssyndrom.Destruktiva konflikter på jobbet är en riskkälla eftersom de genererar stress.

SBU-rapport om arbetsmiljöns betydelse för hjärt- och kärlsjukdom. I något högre utsträckning än andra utvecklar personer hjärtsjukdom om de upplever obalans mellan krav och egen kontroll, obalans mellan egen ansträngning och belöning, lågt stöd, orättvisor och oro för anställningen.

Arbetsplatser där formerna för samarbete är oklara och ledarskapet otydligt kan ge grogrund för kränkande särbehandling. I Norge finns en bra praktik för att hantera mobbning i arbetslivet.

Forskningsstudie visar att riskfaktorer för mobbning är oförenliga rollkrav, låg kontroll över det egna arbetet, hög sjukfrånvaro eller hög sjuknärvaro.  Riskfaktorer är också ett orättvist och icke uppmuntrande ledarskap och upplevelsen av ett dåligt organisationsklimat med bristande stöd. Karolinska Institutet har tagit fram en checklista som kan användas vid skyddsronder eller på arbetsplatser där man misstänker att det finns problem.

I en dysfunktionell organisation riskerar chefen att bli mobbad. Där det finns informella ledare, otydlig rollfördelning och allmänt missnöjda medarbetare kan en ny chef genast utmanas. Chefer byts sedan ut i tät följd. Mobbning handlar i grunden om makt.Utan stöd från ledningen blir den mobbade ofta utköpt alternativt sjukskriven. Men chefer pratar inte gärna om att de utsätts eftersom förväntan är att en chef ska kunna hantera svårigheter. Se film från ett seminarium hos AFA Försäkring där forskningsresultat om chefsmobbning presenterades.

Exempel på bra rutin vid kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. I dokumentet finns också checklista för samtal och blankett för den som vill göra en skriftlig anmälan. Beskrivning steg för steg vad arbetsgivaren ska göra efter att en anmälan har kommit in.

Riskfaktorer i arbetslivet för psykisk ohälsa är obalans mellan krav och egen kontroll i arbetet och mellan ansträngning och belöning (inte bara lön utan också att bli sedd och uppskattad). Orättvisa, understimulering, små möjligheter till utveckling, rollkonflikter, mobbning och otrygg anställning riskerar också att undergräva den psykiska hälsan. Som led i ett regeringsuppdrag har den statliga forskningsfinansiären Forte låtit en expertgrupp ledd av professor Eva Vingård ta fram en kunskapsöversikt kring sambanden mellan psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukskrivning.